mercredi 8 mars 2017

Adler

Adler [á-] Alfred, 1870-1937, rak. lékař a psycholog. Vyšel z freudismu, později vypracoval směr „individuální psychologie44, považující „úsilí o moc44, podněcované „komplexem méně-cenosti" za základní motivaci jedince. Adler [á-] Friedrich Wolfgang, 1879 až 1960, rak. soc. dem. politik, syn Viktora

1 564 445 km2

1 564 445 km2, 960 000 obyv., hl.m. Manaus. Nejméně zalidněná část Brazílie. Trop. pralesy; sběr kaučuku, pěst. manioku, juty.

mardi 7 mars 2017

Dluhopis

dluhopis, písemný doklad, jímž se dlužník (soukromá osoba, banka, podnik) zavazuje jeho majiteli k nějakému majetkovému plnění, obvykle v penězích.

Stance

Stance, kterou ztotožňoval s přírodou, causerie [kózrí, fr.], novin, žánr, vtipná lit. vytříbená úvaha o nějakém problému, v niž lehkost a nenucenost tónu budí představu duchaplné a příjemné besedy nebo rozmluvy (Neruda, Machar, K. Čapek), causeur [kozér, fr.], vtipný vyprávěč. Causis [kau-] Michal de, ti432, veř. notář a právník, 1397 — 1412 farář v Praze. 140$ zpronevěřil král. peníze. 1412 — 15 advokát Husových žalobců u papeže a na koncilu.

Addisonova choroba

Addisonova choroba [edysno-], mor-bus Addisoni — onemocněni způsobené nedostatečnou činností kůry nadled-vin poškozených např. tuberkulóznim procesem.

Cchajdamská pánev

Cchajdamská pánev, čin. Čchaj-ta-mu--pchen-ti — tektonická sniženina v záp. Cíne, 2600 — 3100 m n.m. Poušť, slaná bezodtoká jezera.

Bandura

bandura [ukr.], ukr. hud. nástroj tr-sací. Ozvučná skříň je oválná, hmat-ník rozdvojený. Má 7 —20 i více strun.

Caldera

Caldera [kal-] Rafael, *1916, venezuelský politik; zakl. Křesťanskosoci-ální strany (1946), prez. řep 1969 až 1973.

lundi 6 mars 2017

Buša Juraj

Buša Juraj, *1925, sl. pedagog a veř. Činitel; prof. a 1963 — 69 rektor Vysoké školy těch. v Košicích; 1970 až 1976 min. výstavby a těch. SSR, od 1976 min. školství SSR; od 1976 poslanec SNR. Autor řady véd. prací z oblasti hutnictví; ft.pr. (1975).

Althing

Althing [alsi-], zákonodárné a soudní shromáždění svobodných obyv. Islandu; poprvé doložen 930; s přestávkou 1798-1843 trvá dodnes. Nejsi. evr. parlament.

Cimélie

cimélie [lat. < řec.], vzácnosti, hl. starobylé cirk. nebo knihovnické poklady.

Bodák

bodák, bodná zbraň, nasazuje se na pušku nebo samopal k boji zblízka, bodalka, Stomoxys — rod dvoukřídlého hmyzu z čeledi bodalkovitých. Sají krev. Citelné bodají. U nás je hojná

Bazální ganglia

bazální ganglia [řec.], shluky nervových buněk uložených ve spodní Části koncového mozku (telencephalon). Je to podkorové koordinační centrum uplatňující se hl. při regulaci svalového napětí a při vybavování složitých automatizovaných pohybů a stereotypů (např. chůze, běhu), bazální metabolismus, zákl. látková přeměna organismu v klidovém stavu, když již organismus přeměnil všechny látky přijaté potravou a hladoví. Je to přeměna zásobních látek organismu; měří se zpravidla podle dýchání. B. m. není úměrný tělesné hmotnosti; je přibližně rovný dvoutřetinové mocnině hmotnosti: Q = k . G2/3, kde Q je bazální metabolismus, G tělesná hmotnost a k konstanta. V.t. tabulka Bazální metabolismus některých obratlovců; metabolismus, bazální teplota, tělesná teplota za ba-zálních (klidových) podmínek organismu ženy. Měří se vždy ve stejnou dobu (v pochvě nebo v konečníku) k průkazu ovulace, po níž se zvyšuje asi o 0,5 °C.

Bojohemum

Bojohemum [-hé-, lat. < kelt.], ozn. území obývaného keltskými Bóji, zhru-

dimanche 5 mars 2017

Dmychadlo

dmychadlo, stroj na stlačování vzdušin z tlaku atmosférického na tlak nejvýše do 0,4 MPa. Rozeznávají se: d. pístové, u něhož pohyb pístu je buď přímočarý, nebo otáčivý; d. lopatkové (turbínové), kde pracovním orgánem je oběžné lopatkové kolo v radiálním, diagonálním nebo axiálním provedení.

Ducové

Ducové, do 1976 samostatná obec u Trnavy, nyní součást Moravan nad Váhom; význ. archeol. naleziště. Doklady osídleni ze st. doby kamenné, hradiště z ml. doby bronzové s unikátním nálezem pancíře, opevněný velkomor. dvorec s rotundou a zaniklá

Dolní Lutyně

Dolní Lutyně, obec v Severomor. kr., okr. Karviná, 4873 obyv. Ovocnářství; Šlechtitelská stanice.

Boháč Josef

Boháč Josef, *1929, č. skladatel; tajemník Svazu čs. skladatelů (od 1979). Autor oper (Námluvy, Goya), symfonických skladeb (Únorová předehra, Slavný máj, pochod Albatros), komorních, písňových a jiných děl. Z.um. (1979).

Beojaminotá

Beojaminotá [-mi-] Hiide, *1902, něm. (NDR) právnička; od 1926 členka KSN; od 1945 ve vedoucích funkcích při výstavbě soudů a prokuratury v NDR. min. spravedlnosti (1953 až 1967).

Zastavena

zastavena, Nár. shromáždění rozpuštěno

samedi 4 mars 2017

Culen Marek

Culen Marek, 1887-1957, sl. stranický' prac. a politik, zakládající člen KSČ; 1906 - 08 a 1913-18 v USA organizoval rev. děl. hnuti; na Slovensku představitel marx. levice v soc. dem.; 1925 — 29 poslanec NS za KSČ, 1930 — 39 předseda Zvázu malorofní-kov a domkárov; za 2. svět. války spoluprac. moskevského vedeni KSČ; akt. účastník SNP a člen SNR; 1945 až 1957 člen ÚV KSS, 1950-55 člen předsednictva ÚV KSS, 1949 — 54 člen ÚV KSČ, 1945 - 54 poslanec NS a člen SNR; Ř.rep. (1955. 1957). Čulen Martin, 1823 — 1894, sl. pedagog

Cunene

Cunene [ku-], Kunene - ř. v Angole a Namíbii, 1000 km dlouhá, ústí do Atlantského oceánu. Přehradní nádrž u Malaty.

Blend

blend [angl.], překrývání dvcu velmi blízkých čar spektra, blenorrboea [-rea, řec.], b.coniunctime — zánětlivé hnisavé onemocněni očních spojivek, popř. slzného váčku, hl. ka-pavčitého původu.

Cchao Siie-ěchÍD

Cchao Siie-ěchÍD [si-J, 1715 — 1764, čin. prozaik: autor románu Chung-lou-meng (Sen z rudého paláce) líčícího osudy mladých lidí, zejm. jejich milostné vztahy. Přeložen do svět. jazyků. Cchinvali, 1934 — 1961 Staiiniri — m. v SSSR, v Gruzínské SSR, středisko Jihoosetinské AO, 34 000 obyv. Prům. el.tech., dřevozpracující, potravinářský. Vysoká škola.

Bambari

Bambari, m. ve Středoafr. republice. 26 000 obyv. Zeměd. a obch. středisko. Výzk. ústav bavlnářský a text. vláken. Bamberg, m. v NSR v sev. Bavorsku, 69 000 obyv. Prům. text., el.tech., stroj., kožedělný, pivovarnický. Ř. přístav na Regnitz. Dóm (zal. 1004). bambitka [it.], jednoruční palná zbraň it. pův. používaná od 14.st. a v širokém rozsahu za třicetileté války, bambus [malajština], souborné ozn. pro rody Bambusa, Arundinaria, Phyl-lostachys, Sassa — jednoděložné rostl, (trávy) z čeledi lipnicovitých. Asi 600 druhů roste v trop. jv. Asii. B. roste velmi rychle, dosahuje výšky přes 40 m. Dutá, zdřevnatělá stébla se pro pevnost a pružnost používají ve stavebnictví a při výr. nábytku, bamja [turečtina], jedlé plody proskur-níku jedlého, Hibiscus esculentus. bán[srb. < turečtina] 1. nejvyšší správní úředník ve středověkém Charvát-sku, které se v 11.st. dělilo na 3 bá-noviny (Dalmácie, Slavonsko a Bosna); za vlády Habsburků byl charv.-slavonský bán prostředníkem mezi panovníkem a sněmem (1848 zvolen

Cévy 1. zoo!

cévy 1. zoo!, vasa — soustava trubic rozvádějících u živočichů a člověka krev (krevní c.) a mízu (mizni c.) v těle; nejsou vyvinuty u primitivních živočichů, napr. u prvoků, hub, láč-kovců a dalších bezobratlých. Ve vývojové radě živočichů se c. poprvé objevuji u pásnic. C. se děli na silno-stěnné a pružné tepny (arteriae) a slabosténné žíly (venae). Zvi. typ. c. představuji mizmee (vasa lymphatica), které jsou vyvinuty jen u obratlovců; 2. bot. c. rostlin, tracheae — trubi-covité orgány rostlin, buňky dřevních části cévního svazku. Rozvádějí v rostl, vodu s roztoky minerálních živin. Ceyban, r. v již. Turecku, 509 km dlouhá. Pramení v Aladagu a ústi do Iskenderunského zálivu.

vendredi 3 mars 2017

Czerwienslu

Czerwienslu [červjeň-] Bolesbw, 1851 až 1888, pol. řev. básník; autor textu rev. děl. písně Rudý prapor, která se v Čechách rozšířila po 1890. Czerwone Wierchy [če- vje-] viz Červené vrchy.

Bridges

Bridges [-džiz] Calvin Blackman. 1889 až 1938, amer. genetik; Morganův spolupracovník.

Cápu a

Cápu a [kápua], m. v Itálii v kr. Campa-nia, 16 000 obyv. Asi 4 km oc nynější C. je ant. C., kam vedla z Říma Via Appia. — Zal. kolem 500 pr.nJ. Etrusky, 424 ovládnuta Samnity, od 343 spojenec Říma. V gladiátorské škole v C. vypuklo 73 př.n.I. Spartakovo povstání; 456 n.l. zničena Vandaly, 840 Saracény. Dnešní C. vzn kla 856 jako sídelní m. langobardského knížectví.

Dubník

Dubník, do 1948 Čúz — zeměd. obec v Západosl. kr., okr. Nové Zámky,

Dohnal Jiří

Dohnal Jiří, *1905, č. herec; člen ND 1935-43 a od 1946 (1969-72 šéf činohry). 1945 spoluzakl. Reál. div. Z- Nejedlého. Div. role: Švanda, Kalafuna (Tyl, Strakonický dudák). Role ve filmu a televizi (Skalní plemeno. Lidé na křižovatce). Ř.pr. (1964); z.um. (1958), nár. um. (1971).

jeudi 2 mars 2017

Diseminace

diseminace [dy-, lat.], disseminaúo — bot. a) vysemeňování rostlin, uvolňování semen z plodu; b) rozšiřování rostlin pomocí diaspor, disertace [dyser-, lat ], věd. pojednání; a) pův. disertační práce pro získání doktorského titulu v některých oborech ; b) nyní kandidátská práce, která má prokázat způsobilost uchazeče k tvůrčí věd. práci; je zákl. pro dosažení hodnosti CSc. Doktorská d. musí být věd. závažným dílem, důležitým pro rozvoj bádání nebo pro spol. praxi ; po jejím obhájení získává uchazeč hodnost DrSc.

Arosa

Arosa [-rózaj, obec ve Švýcarsku, kan-ton Graubunden, 1766 m n.m., 4300 o-byv. Met. observatoř. Sport, a tur. středisko.

Aatropofagie

aatropofagie [řec.] viz kanibalismus. antropofUní [řec.], provázející člověka, např. některé druhy rostlin a živočichů, vyskytující se u lidských sídlišť a komunikací (např. plevele), antropofobie [řec.], anthropophobia — chorobný strach z lidí, příznak některých duševních poruch, např. neuróz, psychóz.

Addukce

addukce [lat.], adductio, přitažení — pohyb k středové rovině těla, např. připažení.

Briga

briga [angl. < it.] viz plachetnice, brigáda [fr.] 1. svazek v pozemním vojsku vytvořený z několika pluků, praporů nebo oddílů jednoho nebo několika druhů vojsk s vlastními týlovými orgány a zařízením; 2. dobrovolná, spol. užitečná práce; skupina této práce se účastnicí, brigáda socialistické práce, BSP — nejvyšši forma sociál, soutěže v ČSSR. Členové b. s. p. se zavazují nejen dosahovat vysokých prac. výkonů, ale i zvyšovat svou morální, polit, a kult. úroveň podle hesla „socialisticky pracovat — socialisticky žiť\

Blboun nejapný

blboun nejapný, st. název pro vyhubeného ptáka dronte mauricijského. Bled, misto v sz. Jugoslávi. ve Slovinsku u Bledskétío jezera v Julských Alpách, 4800 obyv. Tur. středisko; zámek z 12.st., muzeum.

mercredi 1 mars 2017

Bobrujsk

Bobrujsk, m. v SSSR v BSSR v Mogil-jovské oblasti, 192 000 obyv. Prům. dřevozpracující, stroj., chem. a gumárenský. - 24.-29 . 6. 1944 bylo vých. od B. obklíčeno a zničeno vojsky

Bo»eri

Bo»eri[-vé-] Theodor Heinrich, 1862 až 1915, něm. zoolog; prof. univ. ve Wúrzburgu. Studoval buněčnou stavbu živočichů a problémy oplození. Bovet [-ve] Daniel, *1907. it. lékař švýc. pův.; prof. univ. v Římě. Nob.c. (1957) za chemoterapeutický výzkum. Bowenová [boum-] Elizabeth, 1899 až 1973, angl. prozaička irského pův. Autorka psycho!, románů (Skon srdce). Č. vyšel výbor povídek Schody zarostle břečťanem.

Bramborářství

bramborářství, odvětví zeměd. výr. zabývající se pěst.. Šlechtěním a zpracováním brambor. V ČSSR je rozšířeno ve všech zeměd. výr. typech, brambomíček, Saxicola — rod drobných hmyzožravých ptáků z čeledi drozdovitých. Žije na lukách a hnízdí na zemi. V ČSSR 2 druhy; oba jsou chráněné.

Bouvines

Bouvines [buvin], obec ve Francii sv. od Lilie. - 27.7.1214 u B. porazila fr. vojska Filipa II. Augusta armádu něm. císaře Otty IV., angl. krále Jana Bezzemka a vévody flanderského. Vítězství upevnilo moc fr. krále, bovden [angl.], lanko (drát), obyčejně ocelové, chráněné pancéřovou hadici; používá se k přenášení menši síly a pohybu mezi vzdálenými strojními částmi.

Blaník I. Velký B.

Blaník I. Velký B., nejvyšší bod Mlado-vožické pahorkatiny, 638 m n.m. K Velkému B. se pojí pověst o spících blanických rytířích (námět um. děl, zvi. v 19.st., např. jedna ze symfonických básní Smetanovy Mé vlasti, báseň Erbenovy Kytice)-, 2. Malý B., hora jz. od Velkého B., 580 m n.m. Zřícenina kaple. — Oba B. jsou hrástě moldanubických ortorul.

Bludenz

Bludenz [blú-c], m. v záp. Rakousku ve Vorarlbersku, 13000 obyv. Prům. text., potr., hodinářský. Tur. a sport, středisko.